Het regeerakkoord volgens CARE

Een eerlijke wereld: dat is waar CARE voor staat. Een wereld zonder armoede, waarin mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. En waarin mensen beschermd zijn tegen de gevolgen van conflict en klimaatverandering. Omzien naar elkaar, daar gaan we voor.

Efulazia Ticindimunda en haar man Kato Peter uit Oeganda houden handen vast

Het nieuwe regeerakkoord maakt daar een begin mee. Klimaatverandering staat terecht centraal, inclusief hulp bij klimaatadaptatie voor de armste landen.

Waar liggen de kansen

CARE is positief verrast dat het structurele budget voor internationale samenwerking na jaren eindelijk weer stijgt. Daarmee komt Nederland iets dichter in de buurt van de internationale afspraak om hier 0,7% van het BNP aan te besteden. Het vorige kabinet heeft beloofd om weer naar naleving van die afspraak toe te werken.

“Het extra budget voor ontwikkelingssamenwerking is zeker een stap in de goede richting. Het akkoord doet echter geen recht aan de grote vraagstukken waar we internationaal voor staan. Zoals hoe we omgaan met fragiele landen, gelijkwaardige partnerschappen en vrouwenrechten. Ik kijk ernaar uit om hierover door te spreken met de nieuwe minister.”

Reintje van Haeringen, directeur CARE Nederland

Wat laat het kabinet liggen

Met de stijging van het budget voor internationale samenwerking komt er ook meer ruimte voor klimaatfinanciering. Daarbij vergeet het kabinet een belangrijke afspraak: Klimaatfinanciering moet aanvullend zijn, dus bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Nederland bungelt hierin onderaan en laat de allerarmsten de prijs betalen voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook blijft een sterke nadruk op vrouwenrechten en gendergelijkheid in buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking van groot belang.

Een andere aanpak

OESO en Wereldbank hebben voorspeld dat in 2030 meer dan de helft van de armsten in fragiele, door conflict geraakte landen zal leven. Het bestrijden van de grondoorzaken van armoede vereist een nieuwe visie op fragiliteit en conflict. De aanpak van Nederland in landen als Syrië, Democratische Republiek Congo, Mali en het meest recente voorbeeld Afghanistan laten zien dat Nederland anders met fragiele samenlevingen moet omgaan. We missen die urgentie in het akkoord.

Nederland moet sterker inzetten op inclusief bestuur, op de stem van burgers en het verbeteren van de positie van vrouwen. Dit is van groot belang voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Voor Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is een versterkt geïntegreerd beleid met concrete stappen nodig. De Dutch Relief Alliance, waar CARE onderdeel van uitmaakt als partner voor noodhulp, zal Nederland helpen snel hulp te bieden in zowel nieuwe als voortdurende humanitaire noodsituaties.

Voor herstel van de armste landen na de coronacrisis is het ook van groot belang om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen. Zij kunnen wereldwijd de motor zijn voor economische ontwikkeling en zorgen voor structurele banen en inkomsten. Onze hulp moet zich richten op het mogelijk maken van volwaardige deelname van vrouwen in de economie en besluitvorming.

Bouwen aan een eerlijke wereld

Nederland moet doorgaan met haar belangrijke werk voor gendergelijkheid en bouwen op de kracht van vrouwen en meisjes. Voor de nieuwe minister is de uitdaging om dit beter om te zetten naar de praktijk van al het werk, niet alleen de programma’s die speciaal voor vrouwen en meisjes bedoeld zijn. Een centrale plek van het bestrijden van genderongelijkheid in het regeerakkoord had hier meer steun aan kunnen geven.

Het regeerakkoord benoemt het belang van inzet op klimaatadaptatie. Het is belangrijk om mensen die nu al hard getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering te beschermen. We moeten zorgen dat onze hulp ten goede komt aan de mensen die het hardst getroffen worden en zich in de meest kwetsbare posities bevinden.

Nederland moet doorgaan met haar belangrijke werk voor gendergelijkheid en bouwen op de kracht van vrouwen en meisjes.

De komende kabinetsperiode is ook cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering. Hoe erger de opwarming, hoe meer de allerarmsten zullen worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Met een krachtiger klimaatbeleid draagt Nederland bij aan een eerlijke wereld. Het regeerakkoord belooft hierop veel goeds, het streeft naar maximaal 1,5 graad opwarming.

CARE wil dat het nieuwe kabinet zich inzet voor een eerlijke wereld. Wij zullen samen met onze partners aanbevelingen blijven doen aan ministeries en Kamerleden voor internationale klimaatadaptatie, gendergelijkheid en gelijkwaardigheid. Voor een wereld waarin iedereen mee kan doen. En we echt omzien naar elkaar.