Privacy

Stichting CARE Nederland (hierna: CARE) verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Privacy

Dit Privacy Statement is van toepassing op de activiteiten, waaronder de website van CARE. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

CARE gaat op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Telecommunicatiewet (TW) aan ons stelt en aan de gedragscodes rondom het commerciële gebruik van post, telefoon en e-mail. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en we zijn lid van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland en DDMA.

Verantwoordelijke

CARE is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.

CARE vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe.

Voor welke doeleinden verwerkt CARE uw persoonsgegevens?

CARE verwerkt de gegevens van personen waarmee zij een relatie heeft. Persoonsgegevens worden ook verkregen door het invullen van contactformulieren op de websites van CARE of door wervingsactiviteiten via bijvoorbeeld social media, straatwerving of georganiseerde activiteiten.

Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. CARE heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

De belangrijkste doeleinden waarvoor CARE persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs, vrijwilligers, leveranciers, subsidiegevers, samenwerkingspartners en landenkantoren;
 • het onderhouden van contacten met haar netwerk;
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het voeren van projectbeheer en projectadministratie, waaronder beneficianten-informatie van landenkantoren en partnerorganisaties;
 • het faciliteren van online initiatieven voor fondsenwerving;
 • het sturen van een nieuwsbrief en het telefonisch informeren van relaties;
 • het verstrekken van informatie over projecten en doelbesteding;
 • het uitvoeren van relatiebeheer, promotie- en marketingactiviteiten;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het voeren van personeelsadministratie, waaronder het uitvoeren van
 • arbeidsovereenkomsten en werving en selectie van nieuwe medewerkers;
 • archiefdoeleinden;
 • de bedrijfsvoering en financiële administratie, waaronder het uitvoeren en beheren van procedures gericht op financiën, IT, juridische zaken en interne en externe informatievoorziening;
 • algemene processen zoals uitvoeren van de klachtenprocedure.

Van wie verzamelt CARE persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt CARE gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Bezoekers van de website(s)
 • Donateurs
 • Initiatiefnemers van (online) fondsenwervingsacties
 • Vrijwilligers
 • Netwerkcontacten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners
 • Medewerkers en sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Beneficianten betrokken bij de projecten van CARE in diverse landen

Welke persoonsgegevens verzamelt CARE?

CARE verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, welke per proces en per categorie van betrokkenen verschillen. Dit kunnen zijn:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons);
 • beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s;
 • financiële transactiegegevens;
 • social media gegevens;
 • gegevens verzameld door cookies.

CARE verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, of via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Waarom sturen we u e-mail?

Hebben wij een klantrelatie met u omdat u gedoneerd heeft of heeft deelgenomen aan een actie of evenement, of heeft u aangegeven dat u op de hoogte wil worden gehouden van ons nieuws, dan wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wanneer u met ons een klantrelatie aangaat en u uw e-mailadres invult, geven we u direct de mogelijkheid om af te zien van de nieuwsbrief. Wilt u in een later stadium geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails, bijvoorbeeld via de afmeldmogelijkheid onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

Waarom benaderen wij u telefonisch?

Om fondsen te werven en om u te informeren over ons werk maken we soms gebruik van telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen u alleen als u een klantrelatie met ons heeft. Zonder klantrelatie zullen wij u eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat op het moment dat u uw telefoonnummer invult, of op een later moment, u altijd aan kunt geven dat u liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

Hoe benaderen wij u op Social?

CARE is actief op de sociale media-kanalen Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram.

CARE kan het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties gebruiken voor Custom Audience Targeting. Zo kunnen we een aangepaste doelgroep aanmaken door de telefoonnummers en/of e-mailadressen te matchen met aanwezige profielen op social media platforms. Wij kunnen dan (gepersonaliseerde) advertenties tonen aan deze doelgroep.

Hoe zorgt CARE voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

CARE gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens; een goede beveiliging is voor ons van essentieel belang. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. De beveiliging van onze systemen staat op een hoog niveau.

Hoe houden wij contact met u?

E-mail en telefoon zijn onze belangrijkste manieren om persoonlijk contact met u te onderhouden. Hiernaast sturen wij soms ook post om u op de hoogte te houden. Geen post meer ontvangen? Laat het ons direct weten via care@carenederland.org of bel naar 070-310 50 55. Versturen we post naar potentiële donateurs/relaties dan checken wij de adressen op meldingen in het Postfilter.
Afhankelijk van de doelgroep en de actie die wij organiseren kunnen we ook gebruik maken van andere kanalen, zoals het versturen van sms- of social media berichten of het mogelijk maken om te doneren via een QR-code of Tikkie. Wij houden ons daarbij altijd aan de privacyregels waardoor u de controle houdt over het gebruik van uw gegevens. Op het moment dat u deelneemt aan een actie informeren wij u over het gebruik van uw gegevens.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van CARE kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, zoals bijvoorbeeld het werven van donateurs of het analyseren van de effectiviteit van onze marketinginspanningen. CARE maakt afspraken met deze dienstverleners om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’ die voldoen aan Avg criteria.
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.
CARE verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij een vordering).

Bewaartermijnen

De gegevens worden door CARE niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en activiteiten. Sommige bewaartermijnen staan in de wet vermeld. Zo moeten wij financiële gegevens van uw donatie altijd 7 jaar bewaren. En gegevens van sollicitanten bewaren we tot 4 weken na de sollicitatie. Gegevens om contact met u op te nemen, via e-mail en telefoon, gebruiken we alleen tijdens de periode dat u een klantrelatie met ons heeft.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan CARE. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover CARE nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen wanneer u donateur bent. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren.

Stuur uw verzoek naar care@carenederland.org.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Op de website van CARE kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij CARE behorende, websites. CARE kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via care@carenederland.org.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 17 januari 2022

CARE behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. CARE raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.