COP28: CARE roept op tot actie 

COP28 in Dubai belooft met aanzienlijke belangen op het spel de meest allesomvattende klimaatconferentie sinds Parijs te worden. Klimaatverandering treft iedereen, maar mensen die zich in kwetsbare posities bevinden worden het hardst geraakt. CARE zet zich tijdens COP28 in op veerkracht en het aanpassingsvermogen van degenen die aan de frontlinies van de klimaatcrisis staan. Hun zorgen en ideeën moeten worden gehoord om de klimaatcrisis aan te pakken.

© Georgina Goodwin/CARE International
Foto: CARE/Georgina Goodwin

CARE Nederland’s Klimaatexpert Rosa van Driel is als afgevaardigde namens de Nederlandse ngo’s en CARE Nederland aanwezig op COP28. Middels ons position paper maken wij onze eisen daar kenbaar. Onze focus ligt hierbij op duidelijke financieringsafspraken voor gender-rechtvaardige adaptatie en klimaatschade.

Rosa van Driel: “Wij pleiten ervoor dat de grootste vervuilers de lasten van de klimaatcrisis dragen. Naast drastische emissiereducties betekent dit dat zij hun fair share betalen aan klimaatfinanciering en ervoor zorgen dat dit terecht komt bij de mensen die het hardst geraakt worden door klimaatverandering. Voor CARE is gendergelijkheid een hoeksteen van klimaatactie. Vrouwen en meisjes staan aan de frontlinie van de klimaatcrisis en hun expertise en leiderschap zijn de sleutel in effectieve en duurzame klimaatactie. Daarvoor moeten zij een plek aan tafel hebben en toegang krijgen tot financiering om het uit te voeren.” 

Financiering voor klimaatrechtvaardigheid

Om klimaatactie in landen en gemeenschappen in kwetsbare posities effectief te ondersteunen, is het cruciaal dat rijke landen zich houden aan hun toezegging om jaarlijks 100 miljard US-dollar beschikbaar te stellen en dit opschalen in het opnieuw af te spreken doel voor vanaf 2025. Helaas ontbreekt overtuigend bewijs dat deze belofte wordt nagekomen, zoals blijkt uit CARE’s rapport Hollow Commitments. Daarnaast toont het rapport Seeing Double aan dat klimaatfinanciering grotendeels uit ontwikkelingshulp wordt betaald, in strijd met onder andere het Parijs-akkoord. Hierdoor blijven er minder middelen over voor de strijd tegen armoede, het uitbannen van honger en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

CARE’s eisen voor COP28

  • Volbreng de oprichting van het klimaatschadefonds dat de meest klimaatkwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij onvermijdelijke schade en verlies als gevolg van de klimaatcrisis.
  • Het nieuwe doel voor klimaatfinanciering moet op behoeften gebaseerd zijn en aanzienlijk worden opgeschaald, met subdoelen voor mitigatie, adaptatie en klimaatschade. Zorg ervoor dat dit geld nieuw, aanvullend en toegankelijk is. Identificeer hiervoor alternatieve financieringsbronnen, zoals het omleiden van fossiele subsidies.
  • Betrek vrouwen en meisjes als belangrijke stakeholders bij klimaatactie. Het aanpakken van genderongelijkheid moet een integraal onderdeel zijn van alle klimaatfinanciering, met als eerste stap dat door vrouwen geleide initiatieven beter bereikt worden.
  • Rijke landen moeten dit jaar helderheid verschaffen over hoe zij voldoen aan de toezegging om jaarlijks 100 miljard US-dollar beschikbaar stellen, en dienen tekortgeschoten klimaatfinanciering van voorgaande jaren te compenseren.
  • Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, moeten alle landen instemmen met een snelle en rechtvaardige uitfasering van fossiele brandstoffen in alle sectoren.