Somalië: nieuwe kansen met een sterke infrastructuur

Somalië kent een aanhoudende geschiedenis van armoede, honger, aanhoudend geweld en vluchtelingenstromen. Veel jonge mensen ontvluchten de uitzichtloosheid en verlaten het land, waarmee ook veel arbeidskracht verloren gaat. Ondanks de zorgwekkende situatie, werkt Somalië hard om zijn economie weer op te bouwen.

Een jongen volgt een opleiding en lacht in de camera met een veiligheidshelm op zijn hoofd

Achtergrond

De uitdagingen zijn groot, maar de kansen net zo goed. De gebrekkige infrastructuur bijvoorbeeld, verhindert grote delen van de  bevolking de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en vormt een groot obstakel voor economische groei in het land. Ook elektriciteit is een basisvoorwaarde voor een groeiende economie, maar is alleen beschikbaar voor de kleine groep mensen die het kunnen betalen. Terwijl met de juiste kennis en middelen, alternatieve duurzame energie voorhanden is.

Infrastructuur en elektriciteit

Door de infrastructuur en de elektriciteitsvoorzieningen een boost te geven, start een proces van radartjes die groei en verbetering teweeg brengen op individueel, lokaal en nationaal niveau. Zowel de wegenbouw als de energiesector kampen echter met onvoldoende goed opgeleid personeel. De relevante beroeps- en hogere opleidingen hebben te maken met:

 • Een slecht aansluitend curriculum op vraag vanuit de praktijk.
 • Onvoldoende gekwalificeerde leraren en trainers.
 • Onvoldoende faciliteiten en lesmaterialen.

Wat doet CARE

De nieuwe aanpak ondersteunt beroepsopleidingen in de twee sectoren en zal hiermee armoede terugdringen en zorgen voor economische groei in het land. Ons doel bestaat uit drie onderdelen:

 • Verbeteren van toegang tot energievoorzieningen door duurzaam energieverbruik.
 • Verbeteren van de (weg) infrastructuur.
 • Vergroten van het aantal goed opgeleide arbeidskrachten om dit waar te maken.

Een goede infrastructuur en duurzame energievoorzieningen zijn twee veelbelovende uitdagingen om armoede terug te dringen.  

Dit doen we door:

 • 300 ongediplomeerde jongeren volgen een technische training.
 • 150 volgen een volledige technische beroepsleiding.
 • 50 jongeren krijgen de kans voor het hoger beroepsonderwijs op het vlak van (elektrische) engineering.
 • Kansarme jongeren krijgen beurzen om de opleiding te volgen.
 • Garanderen stage- en werkervaringsplekken dankzij afspraken met energiebedrijven en wegbeheerders.
 • Passen het curriculum van de betrokken universiteiten en beroepsopleidingen aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
 • Voorzien betrokken universiteiten en beroepsopleidingen van lesmaterialen.

Verwachte resultaten

De impact van dit project raakt drie kanten:

1. Verbetering van het wegennetwerk resulteert in:

 • betere toegang voor de bevolking tot maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs en gezondheid;
 • kansen voor economische groei;
 • meer werkgelegenheid; minder armoede.

2. Verbeterde toegang tot duurzame energievoorzieningen en beter gebruik van natuurlijke bronnen resulteert in:

 • meer gemeenschappen hebben toegang tot energie, wat een positief effect heeft op gezondheid, onderwijs, veeteelt, landbouw en handel;
 • kansen voor economische groei;
 • meer werkgelegenheid;
 • minder armoede.

3. Toegang tot kwalitatieve technische beroepsopleidingen resulteert in:

 • goed opgeleide arbeidskrachten voor de wegenbouw- en energiesector;
 • werkgelegenheid voor werkeloze en ongediplomeerde jongeren;
 • beter technisch beroepsonderwijs.