De mening van onze supporters

Afgelopen week werd in het nieuwe regeerakkoord aangekondigd dat er honderden miljoenen euro’s gaan worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Deze bezuinigingen zullen wereldwijd desastreuze gevolgen hebben voor mensen die in de moeilijkste situaties verkeren. Wij zijn zeer bezorgd maar strijdvaardig, mede dankzij onze supporters!

Foto: CARE/Sarah Easter

In een onlangs gehouden enquête over ontwikkelingssamenwerking geven onze supporters duidelijk aan dat wereldwijde hulp moet worden voortgezet. Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. Gesterkt door de steun van onze supporters, roepen we de formerende partijen op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking niet door te zetten en blijven we strijdvaardig!

“Inzet op ontwikkelingssamenwerking versterkt niet alleen onze internationale reputatie en invloed, maar draagt bij aan vrede en veiligheid in de wereld, waar ook wij groot belang bij hebben.”

Reintje van Haeringen, Directeur CARE Nederland

Resultaten enquête ontwikkelingssamenwerking

Om het sentiment onder de supporters van CARE Nederland te meten, vroegen wij onze supporters of zij drie lijsten met stellingen konden beantwoorden.

Het eerste onderdeel van de enquête betrof een lijst met algemene stellingen over ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding wereldwijd. Uit de resultaten is op te maken dat onze supporters zich zorgen maken over armoede wereldwijd.

  •  Hoe denkt u over onderstaande standpunten?

Het tweede onderdeel van de vragenlijst betrof een vraag over de hoogte van het budget dat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het demissionaire Nederlandse kabinet besteedt 0,5% van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan ontwikkelingssamenwerking. Internationaal is afgesproken dat dit 0,7% moet zijn. Een meerderheid, namelijk 78,6% van onze supporters gaf aan dat we de internationale afspraak moeten nakomen, wat betekent dat het budget moet worden verhoogd.

  • Wat moet de Nederlandse regering (volgens u) doen met het budget voor ontwikkelingssamenwerking?

In het laatste onderdeel van de enquête vroegen wij onze supporters of zij hun mening konden geven over de besteding van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In onderstaande tabel is te zien dat er over de besteding van het budget op ontwikkelingssamenwerking nog wat onduidelijkheid heerst. Dit resultaat nemen wij serieus en wij gaan aan de slag met nog betere resultaatcommunicatie over het werk van CARE.

  • Hoe wordt, volgens u, het geld dat Nederland uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking besteed?

Juist nu is het voor onze werk van onschatbare waarde dat we kunnen rekenen op u als trouwe supporter. Wij blijven noodhulp verlenen aan en strijden voor mensen in de meest kwetsbare posities wereldwijd.

Wij willen iedereen bedanken voor de oprechte interesse in ons werk, steun en betrokkenheid!