Soedan: vrede en groei voor door geweld getroffen bevolking

Soedan heeft een lange geschiedenis van conflicten. Hierdoor zijn veel mensen op de vlucht, is de werkloosheid hoog en hebben mensen geen zekerheid op voedsel.

Soedanese vrouw kijkt bezorgd en ernstig van dichtbij in de camera

Achtergrond

Soedan kent een lange geschiedenis van conflict, vooral tussen de voormalige regering van al Bashir in Khartoum en de verschillende bevolkingsgroepen in ver weg gelegen deelstaten zoals Darfur en Kordofan.

Door het conflict hebben grote delen van de bevolking zich verplaatst. In veel gebieden heerst voedselonzekerheid en werkloosheid. Er is competitie tussen verschillende etnische gemeenschappen over schaarse grondstoffen zoals water, land, weidegrond en bossen.

Er verblijven meer dan 800.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan in Soedan. Dat verergert de bestaande economische en sociale druk op de toch al arme bevolking. Na de vreedzame revolutie van 2019, die tot de omverwerping van al Bashir heeft geleid, is het belangrijk om ook op lokaal niveau te werken aan sociale en economische vooruitgang en stabilisatie.

Wat doet CARE

Dit project van 18 maanden is gefinancierd door het Instrument voor vrede en stabiliteit van de Europese Unie. Onze doelgroep bestaat uit 157.500 mensen uit 7 kwetsbare en door conflict getroffen gebieden in Oost-Darfur, Zuid-Darfoer en Zuid-Kordofan.

Specifiek willen we de volgende doelstellingen bereiken:

  • Opzetten en versterken van lokale conflictpreventie en conflictoplossing, met focus op monitoring en “early warning” van conflicten. De systemen hebben ook betrekking op het duurzaam managen van natuurlijke hulpbronnen zoals water, weideland en bossen.
  • Ontwikkelen en bevorderen van duurzame kostwinning, met een bijzondere focus op het versterken van de economische veerkracht van vrouwen en jongeren.

Het project werkt met bestaande structuren op dorpsniveau en ondersteunt dorpsraden en overleggroepen bij organisatieopbouw en inhoudelijke trainingen waarmee zij beter kunnen bijdragen aan conflictpreventie en conflictoplossing. Een specifieke focus ligt hierbij op een goed beheer van natuurlijk hulpbronnen.

Zo leren verschillende gemeenschappen in aparte werkgroepen hoe zij op een constructieve en vreedzame manier aan grondstoffen kunnen komen, zonder onderlinge competitie. Koeien en andere dieren die van levensbelang zijn, worden gevaccineerd. En in eenvoudige dierenklinieken die worden opgezet, kunnen de door het project getrainde personen zelfstandig kleine medische basishandelingen uitvoeren.

Verder worden er twee bosgebieden vernieuwd, en bronnen en handpompen hersteld. Nieuwe routes waarlangs herders hun kuddes kunnen leiden, moeten voorkomen dat boerenland wordt afgegraasd. Dit laatste gebeurt met enige regelmaat en is een belangrijke aanjager van onderlinge conflicten. Alle stappen worden in samenspraak met locale autoriteiten en dorpelingen afgestemd en uitgevoerd. Een methode die is gebaseerd op een eerder uitgevoerd onderzoek naar de belangrijkste oorzaken (en locaties) van conflicten.

Met de tweede doelstelling wil het project alternatieve inkomstenbronnen toegankelijker maken, zodat meer mensen kunnen profiteren van lokale producten zoals pinda’s, tomaten en leer. Mensen ontvangen stalletjes waarmee ze hun waar op de lokale markt kunnen aanbieden. Vrouwengroepen worden gevormd en getraind in het verbeteren van hun productie en marketing, zodat zij meer inkomsten kunnen genereren met hun koopwaar.

In speciaal aangelegde moestuintjes en kwekerijen voor dorpelingen, kunnen vrouwen en jongeren planten kweken waar veel vraag naar is. In samenwerking met een andere organisatie zal er ambachtelijk beroepsonderwijs worden aangeboden (schoenmaker, kleermaker, houtbewerking) en worden er 150 spaar- en leengroepen opgezet. Alles wederom in volledige en nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, dorpsraden en vrouwengroepen. Deze werkwijze is gebaseerd op een eerdere analyse over de meest duurzame en relevante inkomstenbronnen.

Onderdeel van het project, is ook de bescherming van vrouwen en jongeren die zich in de kwetsbaarste posities bevinden. Dorpsouders worden getraind in het tegengaan van gender-gerelateerd geweld, vrouwen worden gelinkt aan personen die binnen de gemeenschap beslissingen nemen. Ook worden zij zelf in staat gesteld om aan overleggen deel te nemen en hun belangen te behartigen. Vrouwengroepen worden voorgelicht over wat uitbuiting en misbruik inhouden, welke beschermingsmaatregelen er zijn en de mogelijkheden voor doorverwijzing naar bevoegde instanties.

Logo Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese GemeenschapDit project is gefinancierd door Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap.