Somalië: inclusieve democratie

In alle regio’s van Somalië blijven democratische hervormingsprocessen een uitdaging. De langdurige oorlog en het effect daarvan op de sociale structuur in Somalië hebben de ontwikkeling van een goedwerkend maatschappelijk middenveld en ruimte voor burgerparticipatie belemmerd.

Een Somalische vrouw met haar kinderen

Achtergrond

Vrouwen, jongeren en minderheden krijgen weinig tot geen ruimte om mee te doen in politieke processen en worden vaak uitgesloten van politiek leiderschap. Binnen de beperkte politieke ruimte die deze groepen hebben, is het voor hen niet eenvoudig om zich te organiseren en op te komen voor hun rechten. Dit houdt verband met de zwakke capaciteit van de maatschappelijke organisaties om deze gemeenschappen samen te brengen en effectief op te komen voor de behoeften en rechten van burgers. Ook ontbreekt het deze organisaties vaak aan goedwerkende samenwerkingsrelaties en ruimte voor dialoog met overheidsautoriteiten, met als gevolg dat de interacties tussen de maatschappelijke organisaties en de regering ineffectief blijft. Wat nodig is, is een versterking van het maatschappelijk middenveld, zowel qua burgerparticipatie als maatschappelijk organisaties. Dit is noodzakelijk voor het ontwikkelen van inclusieve politiek processen en een democratische cultuur in Somalië.

Wat doet CARE

Daarom wil CARE door middel van het SCOPES project een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een inclusieve democratie in Somalië. Het doel van SCOPES is het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen maatschappelijk organisaties en overheidsautoriteiten en het verbeteren van burgerparticipatie in besluitvormings- en politieke processen. CARE werkt hiervoor samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie WARDI en de lokale jeugd koepelorganisatie MUDAN.

Dit wordt onder andere bewerkstelligd door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • Het trainen van maatschappelijke organisaties op het gebied van lobbyen, leiderschap, netwerken, het effectief bereiken van burgers en het organiseren van maatschappelijke initiatieven.
 • Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in het versterken huidige samenwerkingsverbanden en het faciliteren van nieuwe allianties op het gebied van beleidsbeïnvloeding.
 • Het organiseren van verschillende bijeenkomsten op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau waar jongeren (zowel mannen als vrouwen) en maatschappelijke organisaties samenkomen om kennis onder jongeren over het huidige politieke systeem in Somalië te vergroten en uitdagingen voor jongeren door middel van dialoog te identificeren.
 • Het organiseren van workshops voor gemarginaliseerde groepen en maatschappelijke organisaties om feedback en suggesties te verzamelen voor de voorlopige grondwet met betrekking tot de behoeften en rechten van deze groepen. Het doel is uiteindelijk dat de behoeften en rechten van gemarginaliseerde groepen door middel van lobbyactiviteiten van CARE en partners mee worden genomen in de uiteindelijke grondwet.
 • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de verkiezingen en kiesrecht en het faciliteren van voorlichting door middel van multimedia kanalen zoals televisie en radio.
 • Het trainen van lokale autoriteiten op het gebied van inclusief en participatief bestuur.
 • Het organiseren van rondetafelgesprekken tussen jongeren, maatschappelijke organisaties en lokale en nationale autoriteiten en andere vormen van interactie tussen maatschappelijke organisaties en autoriteiten.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van sociale verantwoordingsprocedures.

Verwachte resultaten

 • Een versterkte capaciteit van maatschappelijke organisaties in Somalië waardoor deze organisaties deel kunnen nemen en een betekenisvolle bijdrage kunnen leven aan het politieke proces in Somalië.
 • Een nauwere en langdurige samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en overheidsautoriteiten op zowel nationaal als lokaal niveau, voornamelijk gericht op het opstellen en het definitief maken van de grondwet en de verkiezingen in 2016.
 • Een hoge mate van betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij beleidsvormingsprocessen en het opstellen van overheidsbegrotingen.